Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

Ondernemer: Eye-D, Prinsestraat 69, 2513 CB in Den Haag.

Consument: de natuurlijke persoon die middels de contactlenzenshop van ondernemer een overeenkomst met ondernemer aangaat.

Webshop: de contactlenzenwebshop van ondernemer.

2. Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op iedere tussen ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website, op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan. Ondernemer behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Mocht de consument al een bestelling geplaatst hebben, dan zal ondernemer de consument op de hoogte brengen van de wijzigingen.

2.3 Ondernemer garandeert dat alles in het werk wordt gesteld wat redelijkerwijs mogelijk is om bestelde producten conform overeenkomst en specificaties te leveren.

3. Levering

3.1 Levering vindt in principe plaats volgens overeengekomen levertijd. Indien de levering om wat voor reden dan ook de overeengekomen levertijd overschrijdt of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk geleverd kan worden, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten. Ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen van producten met onjuiste prijzen te annuleren. Ondernemer zal de consument in dat geval zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen op de hoogte brengen.

4.2 Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief 21% btw.

5. Overeenkomst

5.1 De overeenkomst ontstaat wanneer de consument het aanbod en de daarbij gestelde betalingsvoorwaarden accepteert door een bestelling te plaatsen in de webshop en een bevestiging van ondernemer ontvangen heeft. Ondernemer kan ook na deze bevestiging op basis van het in artikel 4.1 genoemde de bestelling annuleren.

5.2 De ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

6. Retourneren (herroepingsrecht)

6.1 De consument heeft overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) het recht om (een deel van de) geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te retourneren, het zogenaamde herroepingsrecht. Na deze 14 kalenderdagen is de koop definitief. De bedenktijd van een product gaat in vanaf het moment dat de consument het product heeft ontvangen. Voor diensten geldt dat de bedenktijd ingaat op de dag dat de overeenkomst zoals beschreven in artikel 5.1 tot stand is gekomen. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruikmaakt, moet hij/zij het product uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst in originele, onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging. Indien het product is gebruikt, bezwaard of op enige wijze is beschadigd dan behoudt ondernemer zich het recht het aankoopbedrag niet of slechts deels te restitueren. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de consument. Met inachtneming van voorgaande voorwaarden zal ondernemer uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag op rekening van de consument terugstorten.

6.2 Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling verbroken is, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.

7. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Indien blijkt dat een geleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de consument dit binnen een redelijke termijn aan te geven bij de ondernemer. De consument kan dit doen door naar de fysieke winkel van ondernemer te komen zoals gedefinieerd in artikel 1 of door de ondernemer schriftelijk van het gebrek op de hoogte te stellen. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking. Het product mag slechts in die mate uitgepakt zijn die nodig is om het gebrek te kunnen constateren. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke doet het recht tot reclameren en retourneren geheel vervallen.

7.3 Indien de klacht van de consument gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer het product kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende product, dan wel (naar keuze van de ondernemer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.4 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de consument. 

7.5 De consument heeft geen recht op garantie zolang: A) hij/zij jegens de ondernemer in gebreke is; B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking.

8. Aanbiedingen

8.1 Bij aanvaarding van een aanbieding door de consument, behoudt de ondernemer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.2 Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.3 Aanbiedingen van de ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.4 De ondernemer kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal in de webshop van de ondernemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Betaling

Indien niet anders overeengekomen, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen.

 

 

11. Overmacht

11.1 De ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, waarvoor de ondernemer niet redelijkerwijs verantwoordelijk gehouden kan worden. Vertraging of wanprestatie van toeleveranciers, storingen met betrekking tot Internet, de webshop, elektriciteit of e-mailverkeer en/of nalatigheden van leveranciers, nalatigheden van fabrikanten alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 De ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor om al zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst deels of geheel te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien de ondernemer op het moment dat de overmacht zich voordoet al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door het verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de ondernemer kennis, tenzij de ondernemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.